Results for Wind tunnell

Ekstremsportveko 2021 : Solo Freestyle Beginner & Intermediate


Ekstremsportveko 2019 : Wind tunnel: Dynamic 2 way - DW2


Ekstremsportveko 2018 : Formation Skydiving


Ekstremsportveko 2018 : Best trick


Ekstremsportveko 2018 : Dynamic 2 way-DW2


Ekstremsportveko 2017 : Solo Freestyle


Ekstremsportveko 2017 : Dynamic 2-Way


Ekstremsportveko 2016 : Best trick


Ekstremsportveko 2016 : Dynamic 2-Way